August 16, 2022

Ökad omsättning och tillväxt men med kortsiktiga bakslag

Liksom för de större tillverkarna i automotivebranschen har många mindre tillverkare också problem med tillgången till olika slags komponenter. Ett tillverkningssystem som fram till nu varit uppbyggt kring så liten lagerhållning som möjligt ökar känsligheten. Våra kunder signalerar fulla orderböcker men har trots detta varit tvungna att skjuta tillverkning framåt. Detta har för vår del påverkat oss genom uppskjutna leveranser av 13 Mkr under andra kvartalet.

Trots kortsiktiga bakslag som påverkats av komponentbrist så har våra kunder fulla orderböcker och försäljningen av elektrifierade fordon ökar.

Andra kvartalet 2022 i korthet 

· Nettoomsättningen ökade till 24,1 Mkr (17,6)
· Orderingången minskade till 0,0 Mkr (92,4)
· Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader samt avskrivningar ökade till -24,8 Mkr (-19,4)
· Rörelseresultatet uppgick till -16,4 Mkr (-12,3)
· Nettoresultatet uppgick till -18,8 Mkr (-13,4)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19,5 Mkr (-4,2)

Första halvåret 2022

· Nettoomsättningen ökade till 48,3 Mkr (32,2)
· Orderingången minskade till 8,5 Mkr (115,1)
· Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader samt avskrivningar ökade till -45,6 Mkr (-38,4)
· Rörelseresultatet uppgick till -29,9 Mkr (-27,4)
· Nettoresultatet uppgick till -32,5 Mkr (-29,2)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -38,2 Mkr (-23,9)

Händelser efter periodens utgång

I juli 2022 genomfördes en företrädesemission om 10 000 000 aktier som tillförde bolaget 8,0 Mkr före emissionskostnader. Emissionen genomfördes till aktiens genomsnittskurs på transaktionsdagen. Styrelsen har mandat att genomföra ytterligare emissioner om 62 831 995 aktier.

Avtal om ett brygglån har idag ingåtts med Pegroco Invest AB. Brygglånet är på 5 Mkr. Pegroco har rätt att omvandla fordran mot aktier i förestående emission.

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-16 08:30 CET.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/okad-omsattning-och-tillvaxt-men-med-kortsiktiga-bakslag,c3614395

Files