October 27, 2022

Delårsrapport januari-september 2022

Ett kvartal med rekordorder som bekräftar positionering och en kraftig volymtillväxt

Alelion ökar omsättningen med 44% för årets första tre kvartal jämfört med 2021. Under kvartalet ökade omsättingen till 15,0 Mkr (11,8) vilket är en ökning med 28% jämfört med motsvarande period föregående år. Den högre nettoomsättningen kommer från våra specialfordonstillverkande kunder som märker av en markant ökning i slutkunders efterfrågan av elektrifierade fordon. Våra kunder ser att trenden inom elektrifiering accelererar och har nu lagt order för 2023. Under kvartalet inkom Alelions största order hittills på 130 Mkr som följdes upp med en starkare orderprognos än förväntat från ytterligare en kund. Orderstocken vi tar med oss för leveranser i 2023 ligger nu på 230 Mkr och är vår hittills högsta orderstock.

Tredje kvartalet 2022 i korthet     

· Nettoomsättningen ökade till 15,0 Mkr (11,8)
· Orderingången ökade till 130,0 Mkr (11,8)
· Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader samt avskrivningar ökade till -18,6 Mkr (-15,2)
· Rörelseresultatet uppgick till -15,3 Mkr (-10,4)
· Nettoresultatet uppgick till -17,3 Mkr (-10,9)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,8 Mkr (-10,1)

Händelser under kvartalet

Alelion mottog en stororder på högspänningsbatterisystem från en befintlig europeisk kund. Ordern, som är i EUR, med ett totalt värde av 130 Mkr, kommer att levereras under kvartal 1-4 2023

Händelser efter periodens utgång

Alelion planerar för högre orderingång under 2023 än förväntat. En tidigare kommunicerad order på 53 Mkr över fyra år närmar sig nu en årlig omsättning på 60 Mkr så tidigt som 2023. Detta innebär en total orderstock inför 2023 på 230 Mkr.

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27 08:30 CET.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/delarsrapport-januari-september-2022,c3655694

Files