August 15, 2023

Delårsrapport januari - juni 2023

Genomförd företrädesemission och satsningar på ny teknik

I juli avslutades den företrädesemission som beslutades av årsstämman den 16 juni 2023. Emission var garanterad till 71,3% men endast en mindre andel (ca 1%) av garanterna fick tilldelning. Emissionen tillförde bolaget 54,8 Mkr före emissionskostnader vilket betyder att planerad återbetalning av brygglån görs men att en långsiktig plan för finansiering av framtida satsningar och rörelsekapital fortsätter.

Nettoomsättningen minskade för kvartalet till 18,8 Mkr (24,1). Den lägre nettoomsättningen kan härledas till komponentbrist som detta kvartal drabbat vår egen produktion. Arbetet med att säkra komponenter har varit i fokus och planerade utleveranser kommer att levereras under andra halvåret 2023. Försenade utleveranser uppgår till ca 40 Mkr. Samtliga tagna kundorder ligger kvar.

Andra kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen minskade till 18,8 Mkr (24,1)
  • Orderingången var 0,0 Mkr (0,0)
  • Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader samt avskrivningar minskade till -23,2 Mkr (-24,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,5 Mkr (-16,4)
  • Nettoresultatet uppgick till -14,0 Mkr (-18,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
  • -15,0 Mkr (-19,6)

Händelser under kvartalet

Alelion påbörjar samarbete med Saab och Luleå Tekniska Universitet inom innovativ flygteknik – AI Factory for Aviation. Parterna vill tillsammans ta fram en AI-lösning för faktabaserat beslutsfattande vid drift och underhåll av flygplan. Nyckelordet för projektet AI Factory for Aviation är asset management – att hitta datadrivna modeller för att på bästa sätt använda och underhålla konventionella och eldrivna flygplan samt flygplatsens infrastruktur.

Alelion förstärker sin patentportfölj. Europeiska patentverket har godkänt Alelions patentansökan för stabilisering av elnät. Patentet är ett tillskott i Alelions patentportfölj inom Energy Management, som bland annat avser teknik för distribuerad stabilisering av elnät, batterier i elbilar, hemmiljö eller industriella tillämpningar.

Händelser efter kvartalets utgång

Bolaget har genomfört en företrädesemission som avslutades den 10 juli 2023. Emissionen tillförde bolaget 54,8 MSEK före emissionskostnader.

Alelion har förvärvat en analysplattform utvecklad av bolaget Nortical som tidigare i år ansökt om konkurs. Plattformen är molnbaserad och syftar till att skapa effektiva analyser av stora mängder batteridata.

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-15 08:30 CET.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/delarsrapport-januari---juni-2023,c3817673

Files