February 15, 2023

Bokslutskommuniké 2022

Tredje året med stark tillväxt

Vi gick in i det fjärde kvartalet med rekordorder och starka prognoser men kommunicerade även att våra kunder har tvingats senarelägga sin produktion på grund av komponentbrist på marknaden. Trots en turbulent marknad ökar vi vår omsättning med 47% på helåret. In i 2023 tar vi med oss en orderbok på 230 Mkr och ytterligare order på 120 Mkr för leveranser i 2024–25 på befintlig produktportfölj. De volymer vi ser mot slutet av 
året ger möjligheter att nå lönsamhet och positivt kassaflöde.
 

Fjärde kvartalet 2022 i korthet

· Nettoomsättningen ökade till 15,1 Mkr (9,3)
· Orderingången minskade till 0,0 Mkr (57,0)
· Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader samt avskrivningar ökade till -25,5 Mkr (-20,1)
· Rörelseresultatet uppgick till -20,6 Mkr (-24,1)
· Nettoresultatet uppgick till -24,8 Mkr (-25,1)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,1 Mkr (-21,2)

Helåret 2022 i korthet

· Nettoomsättningen ökade till 78,5 Mkr (53,2)
· Orderingången minskade till 138,5 Mkr (183,9)
· Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader samt avskrivningar ökade till -89,9 Mkr (-73,7)
· Rörelseresultatet uppgick till -64,8 Mkr (-61,5)
· Nettoresultatet uppgick till -73,0 Mkr (-65,0)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -58,0 Mkr (-55,7)

Händelser under 2022

2022 var tredje året med stark tillväxt för Alelion på marknaden för högspänningsbatterier. Den samlade orderboken inför 2023 är uppe i 230 Mkr vilket är resultatet av de batterisystem som är helt klara för serieproduktion och nu nått ut till kunder på marknaden. Den totala orderstocken uppgår till ca 350 Mkr. Den största andelen rör vår högsta order någonsin på 130 Mkr från en europeisk kund enligt kommunikation den 27 september 2022. Under 2022 har leveranser skett enligt plan förutom vid de tillfällen då våra kunder tvingats skjuta på några av sina leveranser på grund av den materialbrist som rått på marknaden. Detta gör i sin tur att Alelion inte levererat ut batterisystem i den takt man planerat men att order ligger kvar i orderboken för framtida leveranser. Bolagets kunder har fulla orderböcker och stort tryck i sin produktion.

Händelser efter periodens utgång

Alelion och Exide Technologies har inlett diskussioner för att utforska potentialen för långsiktigt samarbete med fokus på tillverkning och försäljning av högspända litiumjonbatterisystem. 

Komponentbrist, dels internt men framför allt hos våra kunder, har lett till försenade utleveranser under november och december 2022. Följden är en oplanerad höjning av vårt rörelsekapital vilket lett till likviditetsbrist i Bolaget. Uppkommen situation har behandlats i styrelsen och åtgärdsplan upprättats. Ett första steg i åtgärdsplanen är att Alelion har förlängt ett tidigare beviljat lån på sammanlagt 30 Mkr till mars 2024 samt dessutom förlängt den checkkredit på ytterligare 15 Mkr som tidigare beviljats. Mot bakgrund av Bolagets tidigare lyckade aktiviteter gällande finansiering har rapporten upprättats utifrån antagande om fortsatt drift då ledningens och styrelsens bedömning är att ytterligare finansiering är nära förestående.
 

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-15 08:30 CET.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/bokslutskommunike-2022,c3715022

Files