July 6, 2022

Alelion Energy Systems har genomfört en riktad nyemission om 8 miljoner SEK

Alelion Energy Systems AB (“Alelion Energy Systems, ”Alelion” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,80 SEK per aktie. Kursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under dagens handel. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 8 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen tecknades av en svensk kvalificerad investerare.

Den Riktade Nyemissionen om 10 000 000 aktier genomfördes med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt efter beslut av styrelsen, med stöd av bemyndigandet omfattande 72 831 995 aktier från årsstämman den 27 april 2022.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till marknadsmässiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion, att diversifiera aktieägarbasen med institutionella och privata investerare.

 – Trenden inom elektrifiering accelererar. Som tidigare publicerat har bolaget beslutat att investera ca 20 Mkr i ett kompetenscentrum med syftet att utveckla nästa generations energilagringssystem, säger Åsa Nordström, VD för Alelion Energy Systems.

Likviden från den Riktade Nyemissionen ska användas till utökning av utvecklingskapaciteten för att kunna erbjuda befintliga och nya kunder innovativa och kostnadseffektiva lösningar inom energilagring.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 10 000 000 till 301 327 979 och aktiekapitalet med 200 000,00 SEK till 6 026 560,18 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 3,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut avseende nyemissionen.

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-06 10:00 CET.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/alelion-energy-systems-har-genomfort-en-riktad-nyemission-om-8-miljoner-sek,c3597258

Files