November 3, 2023

Alelion Energy Systems AB beslutar att ansöka om konkurs

Styrelsen i Alelion Energy Systems AB (publ) har idag beslutat att ansöka om konkurs på grund av akut uppkommen likviditetsbrist. Konkursansökan lämnas in vid Göteborgs tingsrätt.

Orsaken till beslutet är den tidigare kommunicerade tvisten som Bolaget har med en europeisk kund kring en order värd 150 MSEK som kunden inte avser fullfölja. Ordern var planerad för leveransstart i oktober 2023 och under perioden fram till augusti 2024. Kundens vägran att fullfölja den överenskomna ordern har resulterat i ett omedelbart likviditetsunderskott för Alelion med påföljd att Alelion inte rättidigt kan fullgöra sina åtaganden.

Kundens bristande fullgörande av sina avtalsenliga åtaganden saknar enligt Alelions svenska och internationella legala rådgivare rättslig grund. Alelion har därför anlitat juridiskt ombud för vidtagande av erforderliga rättsliga åtgärder för tillvaratagande av Bolagets rätt.

De hastigt påkomna förändringarna av Bolagets likviditetssituation som följd av ovan angivna avtalsbrott har dessvärre resulterat i en akut likviditetsbrist för Bolaget vilken, trots intensiva ansträngningar för att finna en adekvat finansiering för att möjliggöra fortsatt drift av Bolaget, inte funnit sin lösning.

För mer information, vänligen kontakta:

Alf Blomqvist, Styrelseordförande, Alelion Energy Systems AB
0733-14 97 00

  

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-03 12:06 CET.

Links

https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/alelion-energy-systems-ab-beslutar-att-ansoka-om-konkurs,c3868987

Files