Investor Relations

Aktien och aktiekapital

Alelion Energy Systems AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade elektroniskt. Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. Aktieägare och innehavare av andra av företaget utfärdade värdepapper får inga aktiebrev utfärdade i fysisk form, utan alla transaktioner i företagets värdepapper genomförs elektroniskt genom att inrapporteras till värdepapperscentralen via bank eller annan förvaltare.
Alla aktier är av samma aktieslag. Varje aktie ger rätt till en röst, och aktierna ger lika rätt till andel i företagets tillgångar eller vinst, utan några särskilda förbehåll.
Aktiekapitalet uppgick den 31 oktober 2022 till 6 026 560 kr fördelat på 301 327 979 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr.

 

Villkor för brygglån

Alelion publicerade den 28 oktober 2022 att ett brygglån om 10 Mkr upptagits. Långivarna äger rätt att när som helst, som alternativ till kontant återbetalning, påkalla riktade kvittningsemissioner av aktier i Låntagaren till ett värde som helt eller delvis motsvarar utestående skuld till Långivarna (”Konvertering”).

Lånet inkl. upplupen ränta förfaller till betalning den 30 juni 2023 (”Förfallodagen”).

 

Handel på First North

Alelions aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

 

Aktien

Kortnamn: ALELIO
ISIN-kod för aktien: SE0008348072
LEI-kod: 213800HJQ519AT4VCK42

Ägarförteckning