January 16, 2023

Alelion utforskar cirkulära modeller för second life

Elektrifiering av off highway-fordon måste vara hållbar, på både kort och lång sikt. Hur hushållar vi bäst med ändliga resurser och skapar en cirkulär affär? Alelion lät mastersstudenter vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet analysera förutsättningarna.

 ”Allt som kan elektrifieras kommer att elektrifieras”, skriver EU-kommissionen i sin forskningsstrategi för batterier och räknar med att efterfrågan på batterier kommer att öka 14 gånger till 2030 jämfört med i dag.

 

Med den kraftigt ökande elektrifieringen följer nya utmaningar. Metallerna som används i batterier är begränsade, en ändlig resurs. Därför är det bråttom att hitta lösningar som är hållbara, både miljömässigt och ekonomiskt. Ska elfordon bli hållbara behöver materialet komma in i ett cirkulärt flöde med en hållbar affärsmodell.

 

Skärpt EU-lagstiftning

2026 väntas en ny EU-lagstiftning med krav på återvunna material i nytillverkade celler. Nytt är också att en viss andel av de värdefulla metallerna ska återvinnas ur uttjänta litiumjonbatterier. 2026 gäller att 90 procent av all kobolt, nickel och koppar ska tas om hand och 35 procent av allt litium. Till 2030 skärps kraven till 95 respektive 70 procent.

 

En av de större utmaningarna för batteriåtervinning ligger dock utanför labbet.

 

– Insamlingen! Vi kan utveckla tekniken för återvinning och återbruk, men det stupar på att det idag inte finns något hållbart system för att återta dem, säger Sandra Hansson, ansvarig för utvecklingen av cirkulära affärsmodeller på Alelion.

 

– Detta beror framför allt på att det inte fanns krav på till exempel batteri-id när dessa batterier tillverkades, men även på att våra kunder är globala tillverkare som levererar globalt. De vet helt enkelt inte var deras fordon är efter 10 – 15 år. Som tur är regleras detta via batteridirektivet, som fastställer regler och lagar för batterier och ackumulatorer som säljs inom EU.

 

Tre sätt att hushålla

Återvinning (recycling) är ett sätt att skapa cirkularitet i batteriaffären, men inte den enda. En annan väg är att återbruka material och komponenter (remanufacturing) för att tillverka ett tvillingbatteri, och en tredje väg är hitta nya användningsområden för batterier (repurposing), där de används i ett mindre krävande körmönster eller i stora stationära energilager.

 

Skulle någon av här vägarna vara ekonomiskt hållbar för Alelion idag? Alelion ställde frågan till en grupp studenter i masterprogrammet Accounting and Financial Management, som leds av Peter Beusch på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Återbruk kan bli lönsamt

Studenternas analyser visar att återbruk av batterier, alltså att använda komponenter från gamla batterier i ett nytt, är det spår som kan bli lönsamt. Detta baseras på ett teoretiskt 85-procentigt återtag av batterierna, vilket inte är en realistisk nivå idag, då batterier inte skickas tillbaka till Alelion utan hanteras via det ansvar som tillverkarna av fordonen har.

 

Analyserna visar också att transportkostnaden är en mycket stor del av den totala kostanden i samtliga scenarier. Detta beror på att batterier klassas som farligt gods, vilket medför ett tungt och utmanande regelverk samt en hög kostnad.

 

– De enda som kan tjäna bra på det här just nu är transportföretagen, och det är de som idag investerar i elektrifiering, säger Sandra Hansson.

 

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det inte bra att skicka batterierna fram och tillbaka. Vi måste hitta smartare tekniska lösningar för till exempel en enkel demontering vid end of life för batteriet. Idag har vi en bra design för återvinning, men den måste bli ännu bättre, säger Sandra Hansson.

 

Förlänga livet på batteriet

Alelion lägger nu kraft på att utforska nya affärsmodeller för att förlänga livet på sina batterier, på ett eller flera sätt.

 

Att producera lokalt, nära kunden är bra, men även att demontera och återvinna lokalt blir strategiskt viktigt. Transporterna måste minska, annars blir det totala CO2-avtrycket för högt.

 

Ett nytt synsätt på ägande och affär är ytterligare ett strategiskt viktigt område för lönsamhet och maximalt utnyttjande av batteriet under dess livslängd.

 

– Har vi tillverkat batteriet ser vi det som självklart att maximera dess livslängd. Det är ju trots allt byggt på ändliga resurser.