AKTIE

Aktien och aktiekapital

Alelion Energy Systems AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade elektroniskt. Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. Aktieägare och innehavare av andra av företaget utfärdade värdepapper får inga aktiebrev utfärdade i fysisk form, utan alla transaktioner i företagets värdepapper genomförs elektroniskt genom att inrapporteras till värdepapperscentralen via bank eller annan förvaltare.

Alla aktier är av samma aktieslag. Varje aktie ger rätt till en röst, och aktierna ger lika rätt till andel i företagets tillgångar eller vinst, utan några särskilda förbehåll.

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2019 till 2 947 695 kr fördelat på 147 384 750 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr.

Handel på First North

Alelions aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Aktien

Kortnamn: ALELIO
ISIN-kod för aktien: SE0008348072
LEI-kod: 213800HJQ519AT4VCK42

Bolaget har två incitamentsprogram

1. Efter att den extra bolagsstämman den 12 december 2017 beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2017/2018 för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 1 277 000 teckningsoptioner (en anslutningsgrad på 85,1%).
Enligt stämmans beslut emitterades 1 500 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Alelion Crew AB där anställda förvärvade 1 277 000 teckningsoptioner på följande huvudsakliga villkor:
Varje option ger rätt att under perioden fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 29 januari 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 15 kronor. Förvärv av option (deltagande i incitamentsprogrammet) förutsätter att den anställde vid såväl erbjudandetidpunkten som förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd. Förvärv av optioner har skett mot kontant betalning motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten enligt Black & Scholes-formeln, vilket per den 20 december 2017 fastställts till 0,11 kronor per option enligt Black & Scholes modell.
Total utspädning från detta program kan bli maximalt 3%.

2. Efter att bolagsstämman den 30 maj 2018 beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2018 för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 161 500 teckningsoptioner (en anslutningsgrad på 10,8%).
Enligt stämmans beslut emitterades 1 500 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Alelion Crew AB där anställda förvärvade 161 500 teckningsoptioner på följande huvudsakliga villkor:
Varje option ger rätt att under perioden fr.o.m. den 1 juni 2021 t.o.m. den 30 juni 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 15 kronor. Förvärv av option (deltagande i incitamentsprogrammet) förutsätter att den anställde vid såväl erbjudandetidpunkten som förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd. Förvärv av optioner har skett mot kontant betalning motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten enligt Black & Scholes-formeln, vilket per den 30 juli 2018 fastställts till 1,72 kronor per option enligt Black & Scholes modell.
Total utspädning från detta program kan bli maximalt 0,32%.

Aktiens utveckling

 

Ägarförteckning