AKTIE

Aktien och aktiekapital

Alelion Energy Systems AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade elektroniskt. Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. Aktieägare och innehavare av andra av företaget utfärdade värdepapper får inga aktiebrev utfärdade i fysisk form, utan alla transaktioner i företagets värdepapper genomförs elektroniskt genom att inrapporteras till värdepapperscentralen via bank eller annan förvaltare.

Alla aktier är av samma aktieslag. Varje aktie ger rätt till en röst, och aktierna ger lika rätt till andel i företagets tillgångar eller vinst, utan några särskilda förbehåll.

Aktiekapitalet uppgick den 31 oktober 2020 till 4 463 652 kr fördelat på 223 182 620 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr.

Företrädesemission oktober 2020

Genom Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen ökar det totala antalet aktier i Alelion till 223 182 620 aktier och aktiekapitalet ökar till 4 463 652,40 SEK. Antalet teckningsoptioner av serie TO2 kommer att uppgå till 75 797 870. Vid fullt nyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO2 ökar antalet aktier i Alelion till 248 448 576 aktier och aktiekapitalet ökar till 4 968 971,52 SEK.

Teckningsoptioner

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 14 – 28 maj 2021 till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 11 maj 2021, dock lägst 1,0 SEK och högst 1,75 SEK per aktie. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som upprättades i samband med Företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Alelions hemsida, www.alelion.com.

Handel på First North

Alelions aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Aktien

Kortnamn: ALELIO
ISIN-kod för aktien: SE0008348072
LEI-kod: 213800HJQ519AT4VCK42

Bolaget har ett incitamentsprogram

1. Efter att bolagsstämman den 30 maj 2018 beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2018 för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 161 500 teckningsoptioner (en anslutningsgrad på 10,8%).
Enligt stämmans beslut emitterades 1 500 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Alelion Crew AB där anställda förvärvade 161 500 teckningsoptioner på följande huvudsakliga villkor:
Varje option ger rätt att under perioden fr.o.m. den 1 juni 2021 t.o.m. den 30 juni 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 15 kronor. Förvärv av option (deltagande i incitamentsprogrammet) förutsätter att den anställde vid såväl erbjudandetidpunkten som förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd. Förvärv av optioner har skett mot kontant betalning motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten enligt Black & Scholes-formeln, vilket per den 30 juli 2018 fastställts till 1,72 kronor per option enligt Black & Scholes modell.
Total utspädning från detta program kan bli maximalt 0,32%.

Aktiens utveckling

 

Ägarförteckning